Fit-District-Live_logo-RGB.png

Algemene Voorwaarden

Fit District Live

Versie: december 2018

 1. Algemeen

1.1. Fit District Live (KvK nummer 53844025) is een eenmanszaak naar Nederlands recht, gevestigd aan De Poel 14 (6591 BV) Gennep en zal hierna worden aangeduid als: FDL.
1.2 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen via de website www.fitdistrictlive.nl en aldaar te downloaden.
1.3 In de onderhavige algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Fit District Live: de eenmanszaak Fit District Live gevestigd te Gennep op het hiervoor onder 1.1. genoemde adres en ingeschreven op het eveneens onder 1.1. genoemde KVK nummer in het Handelsregister.
Deelnemer: de consument die gebruik maakt van de online diensten (waaronder ook de diverse coaching trajecten) van FDL.
Opdracht: de overeenkomst tussen FDL en deelnemer, al dan niet via een deelnemersovereenkomst.
Diensten: door FDL te leveren diensten/ werkzaamheden zoals (maar niet gelimiteerd tot) Coaching werkzaamheden, het gebruik van de Fit District Live applicatie en de daaraan verwante diensten zoals (maar niet gelimiteerd tot) work-out videos, trainingsschemas en voedingsschemas, een en ander in de ruimste zin des woords.

 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, werkzaamheden, diensten, coaching trajecten en lidmaatschappen (hierna te noemen: Overeenkomsten), waaronder tevens begrepen aanvullende overeenkomsten en vervolg-overeenkomsten, die de deelnemer/ opdrachtgever (hierna: Deelnemer) verstrekt aan FDL. Onder de reikwijdte van deze algemene voorwaarden vallen ook al degenen in dienst van FDL en de door FDL ingeschakelde derden.
2.2 Indien een overeenkomst op afstand wordt gesloten, dan worden de onderhavige algemene voorwaarden op elektronische wijze aan deelnemer beschikbaar gesteld (op dusdanige wijze dat de voorwaarden door deelnemer op eenvoudige wijze kunnen worden opgeslagen).
2.2 FDL is bevoegd wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen, welke in werking treden op het aangekondigde tijdstip. FDL zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan deelnemer toezenden.
2.3 Aanvullingen of afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door FDL schriftelijk aan deelnemer zijn bevestigd en hebben uitsluitend betrekking op de specifieke transactie, aanbieding of overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen.
2.4 Indien één of meerdere bepaling(en) van deze voorwaarden nietig is/zijn of (rechtsgeldig) vernietigd wordt/worden, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen FDL en deelnemer in overleg treden om de betreffende bepaling(en) te vervangen door (een) bepaling(en) die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) benadert/ benaderen.

 1. Totstandkoming van de overeenkomst en de Deelnemersovereenkomst.

3.1 Indien een aanbod op de website of andersoortig promotiemateriaal van FDL een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt zulks nadrukkelijk in het aanbod vermeldt.
3.2 Aanbiedingen van FDL bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in de aanbiedingen van FDL , binden FDL niet.
3.3 Een overeenkomst tussen FDL en deelnemer komt eerst tot stand nadat een opdracht (en/of lidmaatschapsverzoek) schriftelijk (per e-mail) zijdens FDL is bevestigd (hieronder mede begrepen de toezending en/of afgifte van een factuur en/of IDeal betalingsbewijs), dan wel nadat FDL feitelijk geheel of gedeeltelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen c.q. de deelnemer gebruik maakt van de trainingsfaciliteiten zoals online coaching, de FDL App of een andere dienst van FDL, dan wel indien op andere wijze een overeenkomst tot stand is gekomen tussen FDL en deelnemer
3.4 deelnemer staat er voor in dat de informatie die door hem/haar wordt verschaft juist is en verklaart uitdrukkelijk 18 jaar of ouder te zijn en verklaart uitdrukkelijk in volledige goede gezondheid te verkeren. Het gezond zijn van deelnemer is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de door FDL aangeboden diensten. Indien de door deelnemer verstrekte informatie niet juist en/of onvolledig blijkt te zijn, behoudt FDL zich het recht voor de deelnemersovereenkomst te beëindigen c.q. te ontbinden zonder dat enige restitutieverplichting zijdens FDL ontstaat aangaande reeds voldane lidmaatschapsgelden.

 1. Verhouding FDL en Deelnemer

4.1 FDL zal de zorg betrachten die bij de door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden van haar kan worden verwacht. Op FDL rust bij het uitvoeren en/of aanbieden van haar of namens haar aangeboden en/of uitgevoerde diensten een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Dat wil zeggen dat FDL niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.
4.2 FDL biedt slechts diensten aan welke zijn gericht op het assisteren van deelnemers in zijn/ haar poging om gewicht te verliezen en/of fitter te worden. FDL is geen medische organisatie en/of instelling en pretendeert zulks evenmin te zijn en is derhalve niet bevoegd en in staat deelnemer op enigerlei wijze van medisch advies te voorzien. Ter verkrijging van medisch advies zal deelnemer zich te allen tijde moeten wenden tot een erkend medicus.

 1. Gebruik FDL diensten

5.1 FDL draagt zorg voor beschikbaarheid van de online trainingsmogelijkheden en toegang tot de FDL community.
5.2 FDL is niet aansprakelijkheid voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van onder andere (niet limitatief) storingen op het internet, storingen bij providers of bij leveranciers van systemen en/of applicaties waarop de diensten van FDL zijn gebouwd. Het voorgaande geldt in het bijzonder bij het gebruik van de FDL applicatie (APP).
5.3 Het is deelnemer uitdrukkelijk niet toegestaan toegangsgegevens, video’s, templates, schema’s of andere vormen van informatie die door FDL beschikbaar wordt gesteld aan derden te verstrekken, te vermenigvuldigen of door derden te laten gebruiken. Het gebruik van de APP komt enkel aan die deelnemer toe die met FDL een overeenkomst is aangegaan en is niet overdraagbaar aan derden. Het delen van gebruikersnamen en/of wachtwoorden is derhalve eveneens uitdrukkelijk verboden.
5.4 Indien deelnemer hetgeen hiervoor onder 5.3 is opgenomen overtreedt, is FDL gerechtigd de toegang van deelnemer zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren zonder dat deelnemer enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan FDL om alle schade die zij (of door haar ingeschakelde derden) als gevolg van de overtreding lijdt te vergoeden.
5.5 FDL is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de online trainingsmogelijkheden en/of de FDL- APP (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit benodigd is voor onderhoud of voor verbetering van het systeem en/of de online trainingsmogelijkheden.
5.6 Het tijdelijk niet of verminderd beschikbaar zijn van de online trainingsmogelijkheden geeft deelnemer geen recht op enige terugbetaling van de overeengekomen abonnementskosten van de online diensten van FDL, noch het recht op enige schadevergoeding.
5.7 FDL is niet verplicht om de informatie op haar website of haar online diensten (waaronder de FDL APP) up-to-date te houden of onvolkomenheden in relatie daartoe te corrigeren. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van de APP of de website (of andere communicatiemiddelen) van FDL.
5.8 Deelnemer dient een annulering van een Online Coaching sessie minimaal 48 uur voorafgaand aan een geplande sessie per mail (info@fitdistrictlive.nl) te annuleren. De annulering is pas geldig na bevestiging hierover van FDL aan deelnemer.
Zonder een bevestiging zal de sessie in rekening worden gebracht.

 1. Aansprakelijkheid

6.1 Het gebruik van de online diensten van FDL (waaronder eveneens begrepen de door FDL aangeboden work-out video’s) komen geheel voor risico van de deelnemer. FDL is niet aansprakelijk voor enige materiële en/of immateriële schade die door deelnemer wordt geleden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens FDL. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt gelijk voor eventuele door FDL ingeschakelde derden.
6.2 Deelnemer is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van enige deelname aan ofwel een work-out video ofwel een coaching sessie melding te maken van veranderingen in zijn of haar fysieke en/of medische gesteldheid hieronder dient mede te worden verstaan (niet-limitatief) blessures, ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen waarvan deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitvoeren van de oefeningen en deelname aan de coaching sessies van belang is. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het delen van deze informatie. FDL gaat indien geen wijzigingen door deelnemer worden doorgegeven – uit van hetgeen deelnemer heeft verklaard over zijn gezondheid bij aanvang van de overeenkomst.
6.3 FDL is nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten. Op FDL rust slechts een inspanningsverplichting.
6.4 FDL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatie, via het internet geleverde en/of binnengehaalde informatie, en/of gebruikt van de online trainingsmogelijkheden, waaronder de FDL APP.
6.5 Adviezen worden door FDL naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt op basis van de door deelnemer verstrekte informatie. FDL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

 1. Prijzen en betaling
 2. 1. Voor de betaling kan de klant uitsluitend gebruik maken van de door FDL aangeboden betalingsmogelijkheden.
  7.2. Bij het gebruik van een betalingslink die door FDL voor automatische incasso wordt toegestuurd aan de klant, geeft de klant FDL toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.
  7.3. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een overeenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.
  7.4. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht.
  7.5. Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is FDL gerechtigd de toegang tot de diensten eenzijdig naar haar keuze per direct op te schorten of te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten conform de Wet Incasso Kosten op de klant te verhalen.
  7.6. Facturen en betalingsherinneringen worden door FDL uitsluitend elektronisch aangeboden.
  7.7. Het door FDL te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door de klant tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde diensten. In geval van periodieke betaling is het door FDL te incasseren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door klant tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde diensten en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige serviceperiode.
 3. Proefperiode en duur overeenkomst

8.1 Uw Fit District Live lidmaatschap kan beginnen met een gratis proefperiode. De gratis proefperiode van uw lidmaatschap duurt een week of zoals anders aangegeven tijdens het aanmelden. Gratis proeven mag niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen. U moet toegang hebben tot internet en een geldige, geverifieerde en geaccepteerde betaalmethode die geldig is tijdens het aanmelden om onze service te gebruiken. Als u of een ander lid van uw huishouden lid is geweest van Fit District Live in de afgelopen 12 maanden, of als uw betaalmethode, fysiek adres of e-mailadres is gekoppeld aan een Fit District Live lidmaatschap of u vanuit een account streamt op een apparaat dat eerder is geactiveerd op een ander Fit District Live account, komt u niet in aanmerking voor een gratis proefperiode

8.2 De overeenkomst geldt voor de duur waarvoor deze wordt afgesloten en zoals deze staat vermeld in de bevestiging. Alle lidmaatschappen worden automatisch verlengd totdat ze worden geannuleerd in overeenstemming met de hierin uiteengezette voorwaarden. Na ommekomst van voormelde termijn vindt een automatische verlenging van de overeenkomst plaats en wordt steeds iedere maand met 1 maand verlengd.

 1. OPSCHORTING EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR FDL

  9.1. FDL is bevoegd om de toegang tot de diensten op te schorten of de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk op te zeggen, indien de Klant:
  a) in strijd handelt met enige bepaling van deze algemene voorwaarden;
  b) handelingsonbekwaam is verklaard of onder bewind is gesteld;
  c) een verzoek tot toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen heeft ingediend;
  d) tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen is toegelaten;
  e) een eigen aangifte tot faillietverklaring heeft ingediend; of
  f) failliet is verklaard.
  9.2. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan FDL besluiten op verzoek van de klant het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, op te schorten (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – naar het oordeel van FDL – deugdelijk bewijs. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

 2. OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR KLANT

  10.1. De overeenkomst kan tegen de afloop van de oorspronkelijke looptijd door de klant worden beëindigd door minimaal één (1) maand voor de einddatum op te zeggen. Indien de klant de overeenkomst niet tijdig opzegt, wordt de overeenkomst automatisch voor onbepaalde tijd verlengd.
  10.2. Indien de overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, bedraagt de opzegtermijn één (1) maand. 3. De overeenkomst kan naar keuze van de klant worden opgezegd via de website van Fit District Live (www.fitdistrictlive.nl) of per e-mail (info@fitdistrictlive.nl).

 3. Intellectueel eigendom

11.1 Modellen, technieken, instrumenten, toegangsgegevens, video’s, templates, werkboeken of enige andere vorm van informatie die is ontwikkeld en/ of gebruikt door FDL is/zijn blijven eigendom van FDL.

 1. Geheimhouding

12.1 FDL is gehouden tot geheimhouding van al datgene dat haar in het kader van de deelnemersovereenkomst omtrent deelnemer bekend is geworden.

12.2 FDL zal conform de huidige wet en regelgeving enkel (persoons)gegevens die noodzakelijk zijn voor deelname aan de FDL diensten verwerken.

12.3 FDL voldoet aan de AVG wet en regelgeving. Deelnemer stemt in met de AVG van FDL bij het geven van een akkoord van de algemene voorwaarden.

 1. Vernietiging persoonsgegevens

13.1 Na beëindiging van de overeenkomst worden de gegevens van deelnemer verwijderd, behalve die gegevens die FDL dient te behouden op grond van de op haar rustende (wettelijke) verplichtingen.

 1. Overig

14.1 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij nu voor als dan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats te treden bepaling(en).
14.2 Bij enig verschil van opvatting tussen partijen over de inhoud en/of strekking van deze Algemene Voorwaarden prevaleert, en is bindend, de Nederlandstalige versie van de onderhavige Algemene Voorwaarden.
14.3 Voor alle zaken/bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is het Nederlandse recht van toepassing.

 1. Toepasselijk recht en forumkeuze

15.1 Op de rechtsverhouding tussen FDL en deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Gerechtelijke procedures die naar aanleiding van geschillen uit hoofde van c.q. voortvloeiend uit deze overeenkomst van opdracht tussen partijen aanhangig mochten worden gemaakt, dienen aanhangig te worden gemaakt bij de absoluut bevoegde rechter in de buurt van de vestigingsplaats van FDL, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere relatief bevoegde rechter aanwijzen.

Register Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Fit District Live (FDL)

Register AVG omtrent het verwerken van persoonsgegevens in het kader van FDL abonnementsvormen.

Te verwerken data
Bij het akkoord gaan met de algemene voorwaarden van Fit District Live zullen de volgende data worden gebruikt door Fit District Live. (Deze gegevens zijn noodzakelijk om de klanten te kunnen laten werken met de diensten van Fit District Live.
– Basisgegevens: naam, geslacht, geboortedatum, lengte, gewicht, e-mail adres.
– Persoonlijke ingevulde waardes: work-outs, rooster, voeding, voortgang, community en de activiteitenkalender (cliënt is vrij om dit openbaar te kunnen maken).
– Gezondheid gerelateerde gegevens die relevant zijn om te werken met de diensten van FDL en die voorafgaand door de cliënt zelf gecommuniceerd dient te worden.

De data wordt geregistreerd in de FDL app die gelinkt is een Virtuagym (app ontwikkelaar) die haar data vervolgens opslaat bij Amazon Web Services in Ierland. Virtuagym beschikt over een team van informatiebeveiligingsspecialisten dat zich volledig toelegt op het beveiligen van de gegevens. Ieder lid van de afdeling informatiebeveiliging wordt zorgvuldig geselecteerd en voor het dienstverband worden diverse veiligheidscontroles uitgevoerd, zoals een antecedentenonderzoek. Ieder lid van de afdeling heeft zijn of haar specialismen die ervoor zorgen dat alle aspecten van het informatiebeveiligingsdomein intern worden afgedekt. Je gegevens zijn beveiligd in overeenstemming met industrienormen.

De data wordt na een bepaalde tijd geanonimiseerd en op verzoek gewist. FDL is in lijn met GDPR, van mening dat gegevens die herleidbaar zijn tot individuen niet langer mogen worden opgeslagen dan redelijkerwijs noodzakelijk is. FDL garandeert daarom volledige anonimisering van gegevens na het verstrijken van de vooraf bepaalde bewaarperiode. Kortom, we zorgen ervoor dat gegevens niet langer worden opgeslagen dan nodig is. Klanten kunnen altijd een kopie van hun gegevens opvragen. Medewerkers van Virtuagym en FDL hebben alleen toegang tot gegevens als dit nodig voor het verlenen van een dienst. Bovendien zullen alleen de mensen die toegang tot de gegevens nodig hebben daadwerkelijk toegang krijgen.

Aanvragen, informatieverzoeken en ingevulde formulieren op de website worden behandeld. De gegevens zullen uitsluitend gebruikt om advies, informatie en mogelijk gerelateerde aanbiedingen te verschaffen. De klant kan ten allen tijden aangeven geen informatie meer te willen ontvangen. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Doel van de gegevensverwerking

De gegevens van de FDL cliënten worden gebruikt om het op deze manier mogelijk te maken om de cliënten te kunnen coachen. De persoonlijke gegevens zijn er om de voeding, beweeg, sportadvies en coaching op gedrag te kunnen realiseren. De gegevens van de FDL cliënten zullen onder geen enkel beding met aan derden beschikbaar gesteld. Via de FDL app heeft de cliënt altijd zelf toegang tot haar account om eigen ingevulde persoonsgegevens in te zien en te veranderen. Echter zullen gezondheid gerelateerde gegevens in een word document worden opgeschreven en opgeslagen om deze tijdens een eventuele consulten te gebruiken om hier het advies op aan te passen. Deze documenten zijn opgeslagen in een digitale map.

Beëindigen en vernietiging van de gegevensverwerking

De gegevens van de FDL cliënten zullen bij het beëindigen van een van de FDL diensten worden verwijderd. Dit geldt idem voor de gezondheid gerelateerde gegevens.

Herroepen

De klant kan op ieder moment zich herroepen om zijn gegevens te laten verwijderen. Echter wordt daarmee de begeleiding en het gebruik van de FDL app onmogelijk.